York Yankee Stadium

Player > Cc Sabathia

  • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
  • Framed Cc Sabathia New York Yankees Autographed 8 X 10 Stadium Photograph
  • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 8 X 10 Stadium Photograph
  • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
  • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
  • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
  • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph