York Yankee Stadium

Player > Cc Sabathia

 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 8 X 10 Stadium Photograph
 • Framed Cc Sabathia New York Yankees Autographed 8 X 10 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 8 X 10 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 8 X 10 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 8 X 10 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Framed Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 8 X 10 Stadium Photograph
 • Framed Cc Sabathia New York Yankees Autographed 8 X 10 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 8 X 10 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Framed Cc Sabathia New York Yankees Autographed 8 X 10 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 8 X 10 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph
 • Cc Sabathia New York Yankees Autographed 16 X 20 Stadium Photograph